top of page

PROVTRYCKNING / TÄTHETSPROVNING HUS

Begär din kommun en verifierad energiberäkning för slutbesked? Då är provtryckning vägen att gå för att verifiera din energiberäkning.

 

Vad menas med en verifierad energiberäkning?

 

En ¨verifierad energiberäkning¨ är en energiberäkning som har verifierats i verkligheten. För att verifiera en energiberäkning krävs det att man provtrycker byggnaden för att få fram det faktiska/verkliga läckagetalet för byggnaden.

I byggnadens energiberäkning står det ett teoretiskt läckagetal. Detta läckagetal är vad byggnaden får läcka för att ¨klara¨ den teoretiska energiberäkningen. Är byggnaden uppförd på ett korrekt sätt och ritningarna är följda, landar man oftast vid det teoretiska värdet beroende på vilken beräkningsmodell som har använts vid projekteringen.

Har byggnaden uppförts med stort fokus på lufttäthet blir det faktiska/verkliga värdet på byggnaden oftast bättre än det teoretiska.

 

Om byggnaden i verkligheten inte uppfyller läckagetalet som är satt i energiberäkningen, får de eventuella bristerna lokaliseras och åtgärdas. Detta görs under pågående provtryckning med hjälp av värmekamera.

 

Varför provtrycker man?

 

Hus idag måste vara lufttäta för att undvika fukt och kondensproblem som annars kommer uppstå i konstruktionen. Då merparten av alla konstruktioner använder sig av någon sorts av diffusionsspärr är det väldigt viktigt att husets klimatskärm är hel och tät.

Detta gäller speciellt trähus där konstruktionen bakom en otät diffusionsspärr kommer få ett fukttillskot av den varma och fuktiga inneluften. Lägger man även till ett ventilationssystem som trycker fuktig luft ut genom otätheter i diffusionsspärren och in i bakomliggande konstruktion blir risken för mögel således hög då diffusionsspärren inte kommer låta konstruktionen torka ut, då det konstant kommer bildas kondens där brister i klimatskärmen påträffas.  

 

Ventilationen är också en viktig aspekt då den inte kommer fungera som tänkt då huset kommer att andas via otätheter i klimatskärmen istället för via ventilationssystemet. Detta reducerar verkningsgraden på ett FTX-system eller liknande, då ventilationen måste arbeta hårdare för att uppå optimalt tryck och flöde i huset.

Täthets-utrustning
bottom of page